sobota, 13 Kwi 2024

Lokaty terminowe dla firm i instytucji

Lokaty terminowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jest to oprocentowany rachunek oszczędnościowy przeznaczony do przechowywania środków pieniężnych na określony czas.

Posiadaczami lokaty terminowej mogą być

- Podmioty gospodarcze,
- Organizacje społeczne, polityczne, fundacje i stowarzyszenia,
- Inne podmioty nie będące podmiotami gospodarczymi, posiadające rachunek bieżący w BS.

Korzyści


- Jest bezpieczną formą lokowania środków pieniężnych,
- Przynosi dochody w postaci odsetek,
- Brak opłat za założenie, prowadzenie  i likwidację lokaty,
- Zabezpiecza oszczędności przed utratą wartości.

Umożliwia


- Zaciąganie kredytu zabezpieczonego posiadaną lokatą,
- Dokonanie cesji swojego prawa do wkładu na rzecz innej osoby,
- Dysponowanie lokatą przez inne osoby, którym posiadacz lokaty udzieli pełnomocnictwa.

Terminy utrzymania wkładów oszczędnościowych


Proponujemy  do wyboru  zróżnicowane okresy trwania lokaty 1,2,3,4,5,6,12 - miesięczne o zmiennym oprocentowaniu.


Otwarcie rachunku lokat terminowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą


W celu założenia lokaty terminowej należy:
- Złożyć deklarację wniesienia lokaty terminowej,
- Podpisać umowę lokaty terminowej,
- Przekazać określoną kwotę.

Wpłaty i wypłaty


- W okresie przechowywania środków pieniężnych na lokacie, Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat,
- W trakcie trwania lokaty, Posiadacz rachunku może wypłacić kapitał łącznie z należnymi odsetkami lub przekazać na wskazany przez posiadacza rachunek.

Odsetki, Oprocentowanie


- Oprocentowanie lokat może być negocjowane,
- Oprocentowanie negocjowane obowiązuje tylko w czasie jednego okresu umownego,
- Jeśli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny  taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia,
- Istnieje możliwość podjęcia samych odsetek za ostatni okres zadeklarowania.


Środki zgromadzone na terminowych lokatach  oszczędnościowych w BS w Leśniowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej informacji na stronie www.bfg.pl