sobota, 28 Sty 2023

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Bank Spółdzielczy w Leśniowicach, z siedzibą w Leśniowicach, Leśniowice 22A, 22-122 Leśniowice.

 2. Inspektor Ochrony Danych.

 Może się Pani/Pan również skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 3. Cele i podstawy przetwarzania.

 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

1)      w celu realizacji zawarcia umowy prowadzenia rachunku bankowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2)      w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

3)      w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

4)      w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

5)      w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

6)      w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


 4. Prawo do sprzeciwu.

 

1)      W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2)      Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.


 5. Okres przechowywania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy prowadzenia rachunku bankowego będą przetwarzane przez Bank:

1)      dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

2)      dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;

3)      dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.


 6. Odbiorcy danych.

 

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym. Ponadto, dane mogą być udostępniane do:

 • Związku Banków Polskich;
 • Biura Informacji Kredytowej S.A.;
 • Ministerstwa Finansów;
 • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • Komisji Nadzoru Finansowego;
 • Krajowej Administracji Skarbowej poprzez Krajową Izbę Rozliczeniową.

7. Prawa osób.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1)            prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)            prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)            prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)            prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)            prawo przenoszenia danych;

6)            prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Bank zastrzega sobie prawo, do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, co może prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w przypadku:

 1. Dokonywania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia umowy z Bankiem,
  w oparciu o dane zadeklarowane we wniosku o skorzystanie z produktów bankowych oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny, w oparciu o określone reguły i algorytmy, zgodne z określonymi przez Bank zasadami badania zdolności kredytowej. W wyniku dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy kredytowej, automatyczna odmowa zawarcia takiej umowy lub podjęcie przez Bank decyzji indywidualnej;
 2. Dokonywania oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  w oparciu o dane zadeklarowane w dokumentach złożonych przy dokonywaniu dyspozycji, lub zlecenia transakcji bankowej, jak również dokonywanie oceny przy zawieraniu umowy bankowej, w oparciu o określone kryteria ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe czy też behawioralne. Wynikiem dokonanej oceny, jest automatyczne zakwalifikowanie do określonej grupy ryzyka, gdzie zakwalifikowanie do grupy nieakceptowalnego ryzyka, może skutkować automatyczną blokadą środków lub transakcji i nienawiązaniem relacji.

 

9. Prawa Klienta