sobota, 18 Maj 2024

Kredyt na zakup kolektorów słonecznych

Kredyt na zakup kolektorów słonecznych przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, którym służyć mają zakupione kolektory słoneczne z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

 Kredyt przeznaczony jest na finansowanie następujących kosztów:
- koszty projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego, dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego
z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane; (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych),
- koszty projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej
i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierającego w szczególności schemat przedmiotowej instalacji
i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz
z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę wskazaną w ust. 3, zgodnego z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, za wyjątkiem kosztu projektu/oferty, sporządzonego przez podmiot określony w ust. 3 pkt. 2,
- koszty nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych
(w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
- koszty zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych),
- koszty montażu instalacji kolektorów słonecznych,
- koszty innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji,
- zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym,
 
Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2.500,00 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.
 
Minimalna kwota kredytu to 4 000,00 PLN, zaś maksymalna kwota kredytu zależna jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
 
Maksymalny okres kredytowania wynosi do 10 lat.