sobota, 13 Kwi 2024

Kredyt inwestycyjny „wspólny remont” dla Wspólnot Mieszkaniowych


Przeznaczenie
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.
Dopuszcza się możliwość udzielenia przez Bank kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę w innym banku. Warunkiem udzielania kredytu jest to, że przedmiotem kredytu nie był zakup nieruchomości, kredyt nie jest restrukturyzowany i nie posiada zadłużenia przeterminowanego.

Okres kredytowania
do 10 lat

Wysokość kredytu
- do kwoty 80,00% wartości inwestycji

Zabezpieczenie
- weksel in blanco,
- negocjowane w zależności od wysokości wnioskowanego kredytu.

Wymagane dokumenty:
- Zaświadczenie REGON,
- Zaświadczenie NIP,
- Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego), jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie lub Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną (wymagana forma aktu notarialnego) lub uchwała o wyborze Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną,
- Odpis z KW z uprawomocnionym wpisem odrębnej własności,
- Obowiązująca uchwała Wspólnoty w sprawie udzielenia zgody: na zaciągnięcie kredytu i na jego zabezpieczenie w formie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Wspólnoty Mieszkaniowej oraz cesji wierzytelności z tytułu wpłat na fundusz remontowy oraz polisy ubezpieczeniowej cesja praw z umowy (polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych,
- Statut/Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej,
- Dokument wskazujący osoby/podmioty uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wspólnoty,
- Sprawozdanie z działalności Wspólnoty Mieszkaniowej za ubiegły rok,
- Inne dokumenty wnikające z przepisów.

Zalety kredytu
- niskie oprocentowanie ,
- możliwość wcześniejszej spłaty bez opłat i prowizji,
- karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy,
- szybka decyzja kredytowa,
- brak jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji niż wymienione w umowie.