czwartek, 17 Sty 2019

Centrum Usług Internetowych

Statystyki

Użytkowników : 3
Artykułów : 78
Zakładki : 6
Odsłon : 317677
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2016r.
Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2017r.
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Wszystkie strony

 

Położenie Banku


Bank Spółdzielczy w Leśniowicach  położony jest na ziemi Lubelskiej w powiecie chełmskim na terenie gminy Leśniowice. Jest to rejon położony wśród pagórków Chełmskich, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi lasami wąwozami z przewagą kompleksów rolniczych. Siedziba Banku w Leśniowicach znajduje się w centralnej części gminy . Przed Bankiem przebiega trasa w kierunku Chełma i Krasnegostawu .


Historia Banku


Bank Spółdzielczy w Leśniowicach rozpoczął działalność od 1 styczna 1952 r. pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Rakołupach z siedzibą w Leśniowicach .
Pierwszy Zarząd Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rakołupach  z siedzibą w Leśniowicach stanowili :  Michał Czyż   - Przewodniczący , Jan Gierczak  i Bronisław Kapłan – zastępcy, Stanisław Król i Helena Szal – Członkowie.
Placówka na przestrzeni lat swej działalności przyjmowała  różne nazwy  i formy działania Na początku była to Gminna Kasa Spółdzielcza , następnie Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa , Kasa Spółdzielcza , by wreszcie w wyniku Uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 18 maja 1970 r. – przyjąć obowiązującą do dnia dzisiejszego nazwę „ Bank Spółdzielczy w Leśniowicach”.
Pierwszą siedzibą Gminnej Kasy Spółdzielczej były dwa małe pomieszczenia wynajęte od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska ” w Leśniowicach.
W roku 1964 staraniem Zarządu Kasy Spółdzielczej został  oddany do użytku własny budynek Kasy  a w roku 1988 już jako Bank Spółdzielczy przeniesiono się do nowego, obszerniejszego budynku , który do dnia dzisiejszego stanowi siedzibę Banku.
W 1998 roku nastąpiło połączenie Banków Spółdzielczych w Dorohusku, Kraśniczynie i Żmudzi a w roku 2001 Banku Spółdzielczego w Woli Uhruskiej z Bankiem Spółdzielczym w Leśniowicach na bazie których funkcjonują oddziały BS w Leśniowicach.
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.

 


Działalność

- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych ,
- przyjmowanie i obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, które posiadają gwarancję BFG,
- usługi rozliczeń internetowych dla jednostek gospodarczych, rolników, samorządów i osób prywatnych,
- udzielanie kredytów dla wszystkich grup społecznych w tym rolniczych z dopłatami do odsetek przez AR i MR ,
- wydawanie kart płatniczych międzynarodowych VISA oraz kart własnych ,
- prowadzi skupu i sprzedaż walut wymienialnych oraz wartości dewizowych,
- przyjmowanie wszystkich wpłat na rachunki w innych bankach,
- wypłaty z sieci bankomatów w swoich placówkach,
- praca w czasie rzeczywistym w systemie Elixir.Władze Banku

Skład Zarządu i Rady Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 

ZARZĄD

1. Lubaś Franciszek               -   Prezes Zarządu  BS

2. Lisowski Mirosław               -   I Wiceprezes Zarządu BS (Główny Księgowy)

3. Śliwińska-Prokop  Ewelina  -   II Wiceprezes Zarządu BS

 RADA NADZORCZA

1.  Buk Ryszard                       -   Przewodniczący Rady Nadzorczej BS
2.  Mantyka Józef                   -   Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BS
3.  Kozaczuk Barbara              -   Sekretarz Rady Nadzorczej BS
4.  Łaszkiewicz Mariusz           -   Członek Prezydium Rady Nadzorczej BS
5.  Grzesiuk Adam                   -   Członek Rady Nadzorczej BS
6.  Kowalczuk Jan                   -   Członek Rady Nadzorczej BS
7.  Lachowski Zdzisław            -   Członek Rady Nadzorczej BS
8.  Lejman Stanisław               -   Członek Rady Nadzorczej BS
9.  Penkała Mirosław               -   Członek Rady Nadzorczej BS
10.Szwed Sławomir                 -   Członek Rady Nadzorczej BS


 


 Zasady Ładu Korporacyjnego


 

Załącznik nr 1 do Uchwały 10/1/2018 r.

Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

z dnia 05.04.2018 r.

 

Załącznik nr 2 do uchwały 51/1/2014r.

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

z dnia 17.12.2014 r.

 

 

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

 

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Leśniowicach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśniowicach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

 

 

               1)  § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

 

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

 

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

 

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.


 

 

 

 

ZARZĄD

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 


Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2016 r.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach w 2017 r.

 Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2016r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2016r.

 Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2017r.

 

pdf 78  Informacja wynikająca z art. 111a Prawa bankowego w stanu na 31.12.2017r.


Polityka informacyjna

 

 

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach jest przyjęta Uchwałą Zarządu Banku i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

 

pdf 78   Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach dotycząca adekwatności kapitałowej

 


Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2018 r.
              

1.  Suma bilansowa                                                  62 321 497,22 zł    
2.  Depozyty ogółem                                               53 113 303,30 zł    
3.  Kredyty ogółem                                                  40 227 803,58 zł    
4.  Wynik działalności bankowej                                1 657 145,13 zł    
5.  Koszty działania banku wraz z amortyzacją         1 629 487,90 zł    
6.  Zysk brutto bieżącego roku                                     106 634,49 zł    
7.  Zysk netto bieżącego roku                                        84 394,49 zł    
8.  Fundusze własne netto                                        7 333 942,94 zł    
9.  ROE netto (rentowność kapitałów)                                    2,13%   
10.ROA netto (rentowność aktywów)                                     0,27%   
11.Współczynnik wypłacalności                                             15,39%

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej

 


Załącznik nr 1 do  Uchwały nr 4/6/2017
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
z dnia 20.10.2017r.

Załącznik nr 1 do  Uchwały nr 33/4/2017
Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach z dnia 26.10.2017r.

Załącznik nr 1 do  Regulaminu organizacyjnego
Banku Spółdzielczego w Leśniowicach


struktura org BSL 2017